האפקט החיובי של העלאת גיל הפרישה לנשים על הפנסיה שלכם 

לא פוגעים בפנסיה שלכם בזכות העלאת גיל הפרישה לנשים - העלאת גיל הפרישה לנשים מייתר את הצורך באיזון אקטוארי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by pasja1000 from PixabayImage by pasja1000 from Pixabay

09/11/2021 עידו אסיאג

בעקבות הובלת שר האוצר, אביגדור ליברמן את העלאת גיל הפרישה לנשים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, חתם לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא לבצע את ההפחתה בזכויות המבוטחים והפנסיונרים.

בשל העלאת גיל פרישה לנשים בחוק ההסדרים התייתר הצורך בביצוע הפחתת הזכויות של העמיתים והפנסיונרים בקרנות הוותיקות שבהסדר.

ביוני 2018 נקבע כי הקרנות הוותיקות שבהסדר יבצעו איזון אקטוארי, בעקבות הגירעונות האקטוארים שנוצרו בקרנות בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64, בהתאם למתווה העלאה שנקבע בנוסחו המקורי בחוק. עם זאת, הפחתת הקצבאות המשולמות על ידי הקרנות לא נכנסה לתוקף באופן מיידי ונקבע שהיא תחל במועד מאוחר יותר, זאת לאור העובדה כי באותם ימים התנהל משא ומתן מתקדם להעלאת גיל הפרישה, באופן שצפוי היה כי ייתר את הצורך בביצוע הפחתת הקצבאות. בעקבות המצב הפוליטי שלא אפשר את קידום החקיקה בנושא החליט הממונה על שוק ההון על דחייה נוספת של הפחתת הקצבאות וזאת במטרה לאפשר את קידום תיקון החקיקה בנושא. 

בעקבות העברת התיקון לחוק גיל פרישה במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, במסגרתו הועלה גיל פרישה לנשים ל 65, התייתר הצורך בביצוע ההפחתה ובהתאם לכך הוחלט לאשר לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא להפחית את זכויות המבוטחים, הפנסיונרים והשארים בשל הגדלת ההתחייבויות שנבעה מאי-העלאת גיל הפרישה לנשים. אישור הממונה להחלטה כאמור הועבר לקרנות.

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "מהלך העלאת גיל הפרישה שיזם משרד האוצר הוא לא רק מחוייב המציאות נוכח העלייה בתוחלת החיים ונוכח תהליכים דומים בעולם, אלא גם מהלך הכרחי שישמור על האיזון האקטוארי בקרנות הותיקות וימנע הפחתה של קצבאות הפנסיה. במסגרת חוק ההסדרים והתקציב החדש הצלחנו להגדיל משמעותית את התמיכה באוכלוסייה הוותיקה בישראל, מתוך מטרה לאפשר להם קיום בכבוד. משרד האוצר בראשותי ימשיך לתמוך באוכלוסיית הקשישים בישראל".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "אני מברך על החלטת הממשלה שהובילה לשמירה על האיזון בקרנות הוותיקות ללא צורך בקיצוץ בקצבאות הפנסיונרים, ובעיקר מודה לשר האוצר ליברמן על הובלת המהלך של העלאת גיל הפרישה. הרשות תמשיך לעמוד על תפקידה לשמור על איזון אקטוארי בחסכונות הציבור במטרה להבטיח ולשמור על כלל ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל ולאפשר קצבה ראויה לכלל אזרחי המדינה בעת הגיעם לגיל פרישה".