פנסיית שאירים מקרן הפנסיה - המדריך המקיף לפנסיית שאירים בזמן מלחמת "חרבות ברזל"  

בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות ישנם כ-5 מיליון עמיתים. הקרנות מנוהלות באמצעות 9 גופים ומנהלות כ-700 מיליארד ₪. מעבר למטרת החיסכון לעת פרישה, קרנות הפנסיה מבטחות את העמיתים למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של פטירה. מערכת פאנדר, בשיתוף אייל סיאני - בכיר בענף הביטוח והפיננסים וחבר וועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, ריכזה עבור קוראיה את הנושאים החשובים ביותר לעניין זה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל סיאניאייל סיאני

13/12/2023 מערכת FUNDER

בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות ישנם כ-5 מיליון עמיתים. הקרנות מנוהלות באמצעות 9 גופים ומנהלות כ-700 מיליארד ₪. מעבר למטרת החיסכון לעת פרישה, קרנות הפנסיה מבטחות את העמיתים למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של פטירה.

כידוע, הקורבנות הרבים מהמלחמה והטבח הנורא ב-7/10 , פגשו כמעט כל בית בישראל, בצורה עקיפה או ישירה.

איזה ביטוח בדיוק קרנות הפנסיה מקנות למשפחות שיקיריהם הלכו לעולמם?

האם אלמנתו של חייל שהתחתן במהלך המלחמה ונפל בקרב תהיה זכאית לפנסיית שאירים.

עד מתי משולמת פנסיית השאירים? 

האם קרן הפנסיה תקזז סכומים במקרה בו משפחת הנרצח מקבלת תגמולים ממקור אחר?

מערכת פאנדר, בשיתוף אייל סיאני - בכיר בענף הביטוח והפיננסים וחבר וועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, ריכזה עבור קוראיה את הנושאים החשובים ביותר לעניין זה.

שאלה: מי הזכאים לקבלת פנסיית שאירים מקרן הפנסיה?

תשובה: ככלל, מי שזכאים לקבלת קצבת שאירים בקרן הפנסיה הינם בן/בת זוג וילדים עד גיל 21. האלמנה(לרבות ידוע/ה בציבור) תהיה זכאית לפנסיית שאירים בגובה 60% מ"השכר הקובע" של הנפטר לכל ימי חייה ואילו הילדים יהיו זכאים ל-40% (בחלוקה שווה) עד הגיעם לגיל 21. בהקשר זה יצוין כי ישנם מקרים בהם גם הורי הנפטר ו/או ילד עם מוגבלות יהיו זכאים לפנסיית שאירים. במידה והשאירים היחידים הינם ילדים אזי הם יקבלו פנסיית שאירים בגובה של 100% מהשכר הקובע בחלוקה שווה. 

שאלה: האם כל מבוטח בקרן הפנסיה מבוטח בהכרח על 100% מהשכר בגינו מפקיד לקרן הפנסיה?

תשובה: ישנם לא מעט מקרים בהם המבוטחים אינם מכוסים בכיסוי מלא לשאירים וזה הזמן של כל אחד להתייעץ עם בעל מקצוע כגון סוכן ביטוח ולוודא כי הוא מבוטח בהתאם לצורך. במידה ולא, ישנם מקרים רבים בהם מסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה מאפשרים הגדלת הכיסוי לכדי 100%. כך
לדוגמא, מסלול ביטוח ברירת מחדל בקרן הפנסיה מאפשר היום לכל אישה לקבל 100% כיסוי לשאירים.

כמו כן, ראוי להדגיש כי מעסיקים רבים אינם מפקידים על כל חלקי השכר של העובד ולכן מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח האם ניתן וכדאי להפקיד באופן עצמאי על חלקי שכר אלו. הפקדה עצמאית בגין חלקי שכר אלו מקנה 3 דברים: הגדלת החיסכון, הגדלת השכר המבוטח והטבות מס בגין ההפקדה.

שאלה: הנפטר היה שכיר כאשר שכרו הופחת משמעותית בחודשים האחרונים. לפי איזה שכר תשולם פנסיית השאירים? 

תשובה: בקרן הפנסיה יש 2 הגדרות חשובות לעניין זה:  "שכר מבוטח" ו"שכר קובע". 

"השכר המבוטח" הינו התוצאה המתמטית של חלוקת סכום ההפקדה ששולם למרכיב התגמולים בשל חודש מסוים בשיעור ההפקדות. כך לדוגמא אם שיעור ההפקדות לתגמולים בחודש מסוים היה 12.5% וסכום ההפקדה היה 1,250 ₪ , אזי השכר המבוטח באותו חודש יהיה 10,000 ₪.

"השכר הקובע" הינו השכר לפיו משולמת פנסיית השאירים. ככלל, השכר הקובע הינו הגבוה מבין אלו:

1. ממוצע השכר המבוטח ב-12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד הפטירה. 

2. ממוצע השכר המבוטח ב-3 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד הפטירה.

3. ממוצע השכר המבוטח ב 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים שלפני מועד הפטירה.

עולה מן האמור כי גם אם משכורתו של הנפטר הופחתה בחודשים האחרונים, שאיריו יקבלו קצבת שאירים לפי שכר קובע הגבוה ממשכורתו בחודשים האחרונים.

שאלה: מבוטח בקרן הפנסיה נרצח במתקפת הטרור ב-7/10/23. יש לו קרן פנסיה מקיפה. האם קרן הפנסיה תקזז לשאירים שלו מפנסיית השאירים כיוון שהם מקבלים גמלת חללי פעולות איבה ?

תשובה: לא. בקרן פנסיה מקיפה חדשה אין החרגה למקרה מוות עקב מלחמה או טרור ואין קיזוז מול כל גורם משלם אחר ששאירי המבוטח מקבלים ממנו קצבה. 

שאלה: מה הדין במקרה בו היתרה של העמית בקרן הפנסיה גבוהה מאד אך שכרו המבוטח נמוך באופן כזה שגם אם אלמנתו תחיה שנים רבות, סך הקצבאות שתקבל לא תגענה לגובה החיסכון שהיה לו בעת הפטירה? 

תשובה: אם עלתה היתרה הצבורה של הנפטר על הערך המהוון של פנסיית השאירים(כלומר- הסכום הכולל של הקצבאות שהשאירים אמורים לקבל כל ימי חייהם), תוגדל פנסיית השאירים בשיעור המתקבל מחלוקת היתרה הצבורה בערך המהוון של הקצבאות. לדוגמא: אם היתרה הצבורה של הנפטר הייתה 1 מיליון ₪ והערך המהוון של פנסיית השאירים עמד על 800 אש"ח, אזי במקרה זה פנסיית השאירים תגדל ב-25%. בהקשר זה יצוין כי השאיר יוכל להוון את חלק הפנסיה שהוגדל כאמור.

שאלה: מה קורה אם האלמנה שהחלה לקבל פנסיית שאירים נפטרה לאחר תקופה קצרה? האם "הלך הכסף"?

תשובה: לאלמנה מובטחים 240 קצבאות כך שבמקרה והלכה לעולמה לפני תום תקופת התשלומים המובטחים כאמור, ישולם הערך המהוון של יתרת חודשי הקצבה בתשלום חד פעמי לידי המוטבים של האלמנה, ובאין מוטבים - לידי היורשים.

שאלה: האם השאירים משלמים מס על פנסיית השאירים?

תשובה: פנסיית שאירים תהיה פטורה ממס עד גובה תקרת הקצבה המזכה – 9,120 ₪ נכון ל-2023.  חשוב לדעת כי הפטור כאמור ניתן לכל שאיר בנפרד. הסכום שמעבר לתקרת הפטור כאמור נחשב כהכנסה מיגיעה אישית וימוסה בהתאם למדרגת המס השולי של השאיר.

עוד יצוין כי ישנם מקרים בהם פנסיית השאירים נובעת מ"תשלומים פטורים" (היריעה קצרה מלהכיל הסבר למונח זה). במקרה כזה פנסיית השאירים הנובעת מכך תהיה פטורה ממס ללא תקרה.

שאלה: העמית לא הפקיד זמן רב לקרן הפנסיה לפני שנפטר. האם שאיריו לא יהיו זכאים לפנסיית שאירים מכיוון שלא היה מבוטח?

תשובה: גם במקרה בו העמית אינו מבוטח בקרן הפנסיה מכיוון שלא הפקיד, עדיין שאיריו יקבלו פנסיית שאירים. פנסיית השאירים לא תחושב בהתאם לשכר הקובע כפי שחל אצל עמית מבוטח, אלא לפי היתרה הצבורה בקרן הפנסיה בהתאם למנגנון חלוקה שנקבע בתקנון קרן הפנסיה.

שאלה: ישנם מקרים בהם חיילים התחתנו בסמוך לתחילת המלחמה או אף תוך כדי המלחמה. אותם חיילים לא הספיקו לעדכן את קרן הפנסיה על כך שנישאו בכדי לחדש את הכיסוי הביטוחי. האם במקרה מותם חלילה האלמנה לא תהיה זכאית לפנסיית שאירים מקרן הפנסיה?

תשובה: עמית ללא בן זוג/שאירים רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים על מנת להפנות יותר כסף לחיסכון בקרן. נדרש לחדש ויתור כאמור מידי שנתיים. 

עם זאת, חשוב מאד לדעת כי אם במהלך תקופת הוויתור כאמור העמית התחתן או נולד לו ילד, יהיו שאריו זכאים לפנסיית שארי עמית מבוטח(כאילו העמית לא ויתר על הכיסוי הביטוחי) וזאת רק אם העמית נפטר בתוך 90 יום ממועד הנישואים או ממועד הלידה. במידה וחלפו יותר מ-90 ימים - השאירים יהיו זכאים לפנסיית שאירי עמית לא מבוטח.

שאלה: שמעתי על מקרה מצער בו חייל מילואים נפל בקרב ואשתו הייתה בהיריון ראשון. האם הילד, לכשייולד בעוד מספר חודשים, יהיה זכאי לפנסיית שאירים מקרן הפנסיה או שרק האלמנה תהיה זכאית?

תשובה: תקנון קרן הפנסיה קובע כי גם ילד שייוולד בתוך 300 ימים מיום פטירת העמית ייחשב כשאיר ויהא זכאי לפנסיית שאירים. כלומר, במקרה זה האלמנה תקבל פנסיית שאירים בגובה 60% מהשכר הקובע לכל ימי חייה והילד יקבל פנסיית שאירים בגובה  40% מהשכר הקובע עד הגיעו לגיל 21. 

בהקשר זה יצוין כי האלמנה תהיה זכאית לקבלת פנסיית שאירים מקרן הפנסיה לכל ימי חייה גם אם נישאה מחדש.

שאלה: למה יהיו זכאים שאריו של מי שכבר החל לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה?

תשובה: כאשר עמית מחליט לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה הוא נדרש לבחור באופן אקטיבי מה יקרה לאחר מותו – כמה האלמנה תקבל, האם ירצה להבטיח לאלמנה תקופת תשלומים מובטחת במידה ותלך לעולמה מוקדם מן הצפוי וכו'.

לכן, הזכאות לשאירים תלויה במסלול אותו בחר מקבל הפנסיה. 

בכל אופן, חושב לדעת כי תקנון קרן הפנסיה מחייב את מקבל הפנסיה להבטיח לבת הזוג פנסיית שאירים בסכום השווה ל- 30% לפחות מקצבת הזקנה שהוא מקבל.