רשות שוק ההון מפרסמת את רשימת מסלולי ההשקעה בקופות הגמל 

מעדכנת את מדיניות ההשקעה במסלולים עוקבי מדדים - לא פחות מ-10% חשיפה, ולא יותר מ-50% מנכסי המסלול

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר

17/04/2024 קרן מרדכי

רשות שוק ההון מפרסמת היום (ד') את הרשימה הסופית של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל, במסגרת יישום הרפורמה במבנה מסלולי ההשקעה, אשר צפויה להיכנס לתוקף ביום 1 ביולי 2024. העדכון לרשימת מסלולי ההשקעה בוצע כחלק מהליך רחב של יישום המלצות הוועדה הציבורית בנושא הוצאות ישירות בניהול השקעות בראשות פרופ' ישי יפה. העדכון הסופי לרשימת מסלולי ההשקעה כולל, בין היתר, את הרחבת האפשרות להצעת מסלולים בניהול פסיבי (עוקבי מדדים) וכן מסלולים בהם תתאפשר השקעה בנכסים סחירים בלבד, מתוך מטרה לצמצם את ההוצאות הישירות הכרוכות בניהול ההשקעות. רשימת מסלולי ההשקעה העדכנית נועדה ליצור סטנדרטיזציה בין מסלולי ההשקעה המוצעים כדי לאפשר לציבור להשוות בין מסלולים ובין גופים מוסדיים שונים.

הנוסח הסופי של רשימת המסלולים קובע כללים אחידים לניהולם של מסלולי אג"ח משולבים עם מניות בקופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון, ומאפשר לחוסכים שמעוניינים בכך להשקיע את חסכונותיהם במסלול שמשקיע באג"ח ובמניות בחלוקה מוגדרת וברורה. כמו כן, חידדה הרשות את הכללים לניהול מסלולי השקעה עוקבי מדדים כך שהחשיפה לכל אחד מהמדדים במסלול לא תפחת מ-10% ולא תעלה על 50% מנכסי המסלול. מטרת הוראה זו היא לשמר חלוקה מאוזנת של חשיפה למדדים השונים בנכסי המסלול ובכך למנוע ריכוזיות יתר של נכסי המסלול.

הרפורמה במבנה מסלולי ההשקעה פורסמה בסוף ספטמבר 2022 ולוחות הזמנים ליישום שלה נקבעו באופן מדורג, כדי לאפשר לגופים המוסדיים, לבעלי הרישיון ולחוסכים להיערך בצורה נאותה לשינויים הצפויים במסלולי ההשקעה. בנובמבר 2023, עקב מלחמת 'חרבות ברזל', נדחה מועד התחילה של רשימת המסלולים ליום 1 ביולי 2024. במהלך השנה החולפת פרסמה הרשות מספר טיוטת לעדכון רשימת מסלולי ההשקעה. הרשימה הסופית של מסלולי ההשקעה נקבעה לאחר בחינה מעמיקה של ההערות שהתקבלו מהציבור.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מייחסת חשיבות רבה לשקיפות, הוגנות ובהירות במוצרי החיסכון הפנסיוני של הציבור. הרשות שבה ומדגישה בפני ציבור החוסכים את החשיבות שבבחינת אופן ניהול ההשקעות במכשירי החיסכון הפנסיוני מתוך ראיה ארוכת טווח. על בחירת מסלולי השקעה להתבצע תוך הפעלת שיקול דעת וקבלת ייעוץ מתאים.