לפני גמל נט - תשואות קופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב מאי 2024 

מיטב גמל השתלמות ופנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר

17/06/2024 מורן שקד

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

מאי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

877

מיטב גמל מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

2.41%

7.22%

18.63%

9.57%

57.95%

4.94%

15.56%

15.23%

  1,103,055.17 

7860

מיטב גמל להשקעה – מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

2.44%

7.42%

18.88%

9.25%

55.60%

4.99%

15.74%

15.22%

     534,682.42 

883

מיטב השתלמות מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

2.41%

7.43%

18.64%

9.53%

57.61%

4.93%

15.52%

15.21%

  1,771,645.03 

7215

מיטב גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.46%

4.31%

11.33%

6.86%

39.37%

4.07%

12.72%

8.64%

  2,709,794.82 

103

מיטב גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.32%

4.06%

10.51%

6.64%

37.91%

4.26%

13.33%

7.55%

############

551

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.81%

2.43%

7.16%

5.10%

28.24%

3.25%

10.07%

5.49%

  8,157,386.39 

880

מיטב השתלמות כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.33%

4.10%

10.41%

6.61%

37.74%

4.23%

13.24%

7.50%

############

886

מיטב פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.26%

3.99%

10.66%

6.18%

34.94%

3.77%

11.73%

7.90%

  1,079,093.57 

7978

מיטב גמל להשקעה – כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.29%

4.06%

10.55%

5.82%

32.67%

3.70%

11.50%

7.90%

  1,674,826.84 

9491

מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.76%

2.19%

7.76%

4.09%

22.18%

2.88%

8.89%

5.93%

      26,470.00 

767

מיטב גמל הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

1.10%

3.11%

8.46%

4.62%

25.32%

2.69%

8.28%

7.54%

     203,590.86 

768

מיטב השתלמות הלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

1.18%

3.15%

8.61%

4.64%

25.43%

2.72%

8.40%

7.57%

     400,166.72 

7863

מיטב גמל להשקעה – הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

1.17%

2.95%

8.39%

4.67%

25.65%

3.05%

9.42%

7.24%

      47,133.59 

12966

מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

קרן פנסיה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת תשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.

1.25%

3.60%

9.01%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

6.69%

21.43%

אין נתון לתקופה

      48,268.64 

769

מיטב פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.42%

3.11%

12.01%

4.67%

25.65%

2.94%

9.09%

8.19%

        3,218.57 

923

מיטב ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.14%

3.55%

10.48%

5.63%

31.51%

4.09%

12.77%

7.27%

      18,623.15 

554

מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

1.27%

3.87%

9.92%

6.66%

38.01%

4.30%

13.48%

6.72%

  8,925,791.36 

328

נייר חדרה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

1.15%

3.61%

10.48%

5.98%

33.72%

3.75%

11.67%

7.32%

      54,092.79 

289

מיטב השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

1.18%

3.73%

10.49%

6.11%

34.52%

3.59%

11.17%

7.72%

     163,249.82 

1276

מיטב פיצויים סלע 

קופה מרכזית לפיצויים

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

0.25%

0.89%

5.21%

2.95%

15.63%

2.06%

6.32%

3.87%

      25,908.79 

1353

מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

0.60%

1.83%

5.56%

4.48%

24.53%

2.97%

9.18%

4.22%

  2,640,979.42 

874

מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין". 

0.93%

2.63%

7.33%

5.06%

27.98%

2.81%

8.67%

5.59%

  3,695,583.85 

8885

מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.81%

2.56%

7.70%

4.39%

23.94%

2.52%

7.75%

5.43%

     519,232.62 

7980

מיטב גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין

0.56%

1.98%

6.47%

4.12%

22.38%

2.44%

7.49%

5.37%

     221,422.03 

7981

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין

0.60%

3.02%

5.75%

3.01%

15.97%

2.34%

7.20%

5.12%

      66,081.74 

1240

מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.24%

1.17%

4.18%

3.34%

17.88%

2.76%

8.51%

2.97%

     583,056.14 

223

מיטב גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.22%

0.97%

4.06%

3.48%

18.65%

2.60%

8.01%

3.12%

  1,124,084.36 

7862

מיטב גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% טלא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות, או בקרנות השקעה.

0.14%

0.80%

3.97%

2.47%

12.96%

1.35%

4.09%

3.25%

      59,772.59 

1107

מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות

קופה מרכזית לפיצויים

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

0.06%

1.15%

3.76%

2.79%

14.76%

2.05%

6.26%

3.88%

      46,413.08 

948

מיטב גמל שקלי טווח קצר

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.39%

1.85%

4.47%

1.22%

6.25%

1.86%

5.68%

0.58%

     203,311.72 

1370

מיטב השתלמות שקלי טווח קצר

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.41%

1.93%

4.69%

1.37%

7.05%

2.00%

6.11%

0.61%

     223,344.61 

7861

מיטב גמל להשקעה – טווח קצר

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

0.38%

1.86%

4.55%

1.22%

6.26%

1.94%

5.94%

0.62%

      35,444.59 

1372

מיטב פיצויים שקלי טווח קצר

קופה מרכזית לפיצויים

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

0.58%

2.27%

4.59%

1.43%

7.33%

2.34%

7.17%

0.63%

        4,865.27 

881

מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.20%

1.71%

4.30%

3.29%

17.54%

2.44%

7.49%

3.85%

     170,086.59 

876

מיטב גמל שקלי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.

-0.20%

-0.98%

2.19%

1.19%

6.08%

0.31%

0.92%

3.37%

     108,833.81 

1528

מיטב פיצויים שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

-0.30%

-1.08%

2.04%

1.14%

5.83%

0.24%

0.72%

3.29%

        5,402.15 

1386

מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

-0.34%

-0.98%

1.58%

1.76%

9.14%

0.71%

2.13%

3.15%

      86,552.77 

1387

מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

-0.30%

-0.88%

1.78%

1.83%

9.47%

0.82%

2.48%

3.17%

     175,018.86 

13246

מיטב גמל מחקה מדד S&P500

קופת גמל

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. 
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

3.24%

13.02%

26.89%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

13.76%

47.24%

אין נתון לתקופה

  1,795,101.95 

13259

מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

קופת גמל

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. 
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

3.23%

13.00%

26.91%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

13.77%

47.27%

אין נתון לתקופה

  1,025,381.59 

13245

מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500

קרן השתלמות

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. 
נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

3.24%

13.01%

26.92%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

13.79%

47.34%

אין נתון לתקופה

  3,048,912.38 

13285

מיטב כללית מחקה מדד S&P500

קרן פנסיה

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

3.23%

13.00%

26.91%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

13.68%

46.92%

אין נתון לתקופה

     383,789.96 

13260

מיטב מקיפה מחקה מדד S&P500

קרן פנסיה

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 . החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.

2.62%

10.23%

21.08%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

12.87%

43.80%

אין נתון לתקופה

  4,830,724.34 

1692

מיטב גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.74%

3.65%

9.28%

3.77%

20.32%

2.42%

7.44%

6.46%

  1,053,781.56 

1689

מיטב גמל פאסיבי מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

6.44%

10.30%

27.64%

13.12%

85.20%

12.88%

43.85%

16.82%

  1,808,133.19 

14264

מיטב גמל משולב סחיר

קופת גמל

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין (בנכסי בסיס) והן באמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר), בקרנות סל ובקרנות נאמנות. יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין ובאמצעות השקעה בנגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות), בקרנות סל, בקרנות נאמנות ובקרנות השקעה. השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

0.58%

2.52%

5.27%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

     148,365.22 

14262

מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר

קופת גמל

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ
ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה
לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה
להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים )לרבות חוזים
עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי
גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות
נאמנות.
יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3
חודשים ממועד הפקדתם.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.

0.00%

0.00%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

                 -   

14259

מיטב מקיפה משולב סחיר

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא
יפחת מ 75%- ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים
סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים )לרבות
חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים
אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.
יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם.
השקעה במסלול זה עשויה להיות חשופה לסיכוני מטבע.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג
"ערד" או באפיק השקעה מובטח תשואה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

1.48%

5.48%

12.07%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

        5,663.55 

14267

מיטב כללית משולב סחיר

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה
שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה
בנכסים סחירים בלבד. ההשקעה עשויה להתבצע הן במישרין )בנכסי בסיס( והן באמצעות השקעה בנגזרים
)לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות ולרבות נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים
לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר(, בקרנות סל ובקרנות נאמנות.
יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות ש