מעבר בין קרנות פנסיה חדשות לעמיתים עם ילדים בעלי מוגבלויות - הסדרת "בן מוגבל" - הבן צריך לעמוד בשני קריטריונים 

ניוד עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות – "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקהנה" – ספר ירמיהו, פרק ל"א, פסוק כ"ח / ספר יחזקאל, פרק י"ח פסוק ב'

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik

23/03/2024 אריאל ברזילי

בהתייחסות לציטוט התנכ"י הכפול שהבאתי כאן, שמשמעותה בהקשר מעבר בין קרנות הפנסיה החדשות לעמיתים עם ילדים בעלי מוגבלויות, היתה מוכרת רק למעטים עד היום, אביא כאן תיקון מבורך שנעשה כעת ע"י רשות שוק ההון שנועד לתקן מצב בעייתי שנוצר עקב מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות שמסלול הביטוח שלהם כלל התייחסות  ספציפית לבן עם מוגבלות, כפי שקיים בתקנות לנושא, והיו קרנות פנסיה חדשות שלא שימרו את מעמדו של ילדו של העמית כבן עם מוגבלות כפי שהיה בקרן הפנסיה המעבירה.

א. רקע למהלך תיקון הוראות רשות ההון בנושא:

בשנת 2016, במסגרת התקנון התקני שהגדירה רשות ההון לקרנות הפנסיה החדשות, נקבעו זכויות פרטניות לקצבת שאירים ליתום שהוא "בן עם מוגבלות" - כשתכליתן של ההוראות הללו היתה הבטחת תשלום קצבת שאירים לבן עם מוגבלות של עמית מבוטח שנפטר, למשך כל ימי חייו. 
בתקנון התקני נקבע, בין היתר, כי בן עם מוגבלות הוא ילדו של עמית שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה בזכאותו לקצבת נכות כללית לאחר מועד הצטרפותו של אותו עמית לקרן.

בן עם מוגבלות – ילד/ה שאובחנ/ה עם מוגבלות כאמור לאחר שההורה הצטרף כעמית לקרן הפנסיה החדשה, נקרא "בן עם מוגבלות" והוא זכאי לקבל קצבת שארים גם אחרי גיל 21, למשך כל ימי חייו.

הבן צריך לעמוד בשני קריטריונים – א)  להמשיך לקבל את  "קצבת נכות כללית" גם אחרי גיל 21 ב) לא יוכל לכלכל את עצמו (לפי ההגדרות של המוסד לביטוח לאומי לעניין "קצבת נכות כללית").

תקנות מעבר עמיתים בין קרנות הפנסיה החדשות שפורסמו עד היום, לא הגדירו באופן נחרץ כי זכויותיו של "בן עם מוגבלות" צריכות להישאר גם בקרן הפנסיה החדשה אליה עבר העמית כאשר נייד את הכספים אליה, דבר שהיווה פגיעה משמעותית באותם עמיתים להם היה מסלול כזה, וחלק מקרנות הפנסיה החדשות התייחסו לנושא במסגרת הניוד לא שימרו את מעמדו של ילדו של העמית כבן עם מוגבלות כפי שהיה בקרן הפנסיה המעבירה, כך שפניות רבות בנושא הגיעו אל רשות ההון כדי להבהיר שכוונות המחוקק בנושא אינן מתבצעות כראוי באם מתקיימת פגיעה בפועל בחלק מקרנות הפנסיה החדשות בזכויות "בן עם מוגבלות" בעת ביצוע ניוד שכזה.

ב. מצב עכשווי לאחר הוראות רשות ההון בנושא:

ההוראות החדשות של אגף שוק ההון במשרד האוצר, שיצאו בחוזר בתאריך 20.03.2024 , קובעות כי הפרשנות של התקנון התקני, לפיה מעמדו של "בן עם מוגבלות" אינו נשמר בעת מעבר בין קרנות פנסיה חדשות, כפי שהתבצע ע"י חלק מקרנות הפנסיה החדשות, אינה עולה בקנה אחד עם תכליתן של הוראות תקנות הפיקוח של רשות שוק ההון בהקשר "העברת כספים בין קופות גמל" וכן תיקונים שעברו בו בשנת 2020 , לפיהן יש להסיר חסמי מעבר בעת ניוד, ובכלל זה, לשמור על הרצף הביטוחי של העמית בעת מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות.

רשות שוק ההון הבהירה בחוזר האמור כי יש לפרש את הגדרת "בן עם מוגבלות" הקבועה בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות המקיפות כך שילדו של עמית מבוטח יוכר כ"בן עם מוגבלות" אם המוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה בזכאותו לקצבת נכות כללית בהתאם לפרק ט' בחוק הביטוח הלאומי לאחר מועד הצטרפותו לראשונה של אותו עמית לקרן או לקרן הפנסיה ממנה התנייד (להלן – "מועד ההכרה בבן עם מוגבלות"), ובלבד שהתקיימו שני הסעיפים גם יחד:

1. מועד העברת הכספים - במועד העברת הכספים לקרן הפנסיה המקבלת העמית היה מבוטח ברציפות בקרן הפנסיה המעבירה עם כיסוי ביטוחי לשארים, עובר למועד ההכרה בבן עם מוגבלות כאמור. 

2. שיעור הכיסוי הביטוחי - לשארים בקרן הפנסיה המקבלת אינו עולה על שיעור הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה המעבירה. עלה השיעור האמור, יחול הכיסוי לבן עם מוגבלות בהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי לשארים שהיה בקרן הפנסיה המעבירה. 

ג. משמעויות עכשוויות לעמיתים המניידים קרנות פנסיה חדשות - ובכלל:

1. בדיקה בנושא הכרת קרן פנסיה חדשה במעבר – בניגוד למצב לפני הוצאת התקנות החדשות, אין צורך לקבל אישור/התייחסות מקרן הפנסיה הקולטת את העמית מקרן הפנסיה החדשה המקורית, מאחר והיא מחויבת לנושא מעתה ע"פ התקנות.

2. קבלת קצבת שארים לבן עם המוגבלות במקרה פטירת העמית – כבעבר, תלויה במענה על שני הקריטריונים שצוינו גם יחד. יש לציין כי יתכנו מצבים, לדוגמה של אנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, שיענו על הקריטריון הראשון, לא יענו על הקריטריון השני – דהיינו, יוכל להסתדר בכוחות עצמו - ולכן לא יהיו זכאים לקצבת שארים כאמור אחרי גיל 21.

3. מסלול "בן נבחר" – מסלול ביטוחי הקיים רק בחלק מקרנות הפנסיה החדשות ( אלטשולר שחם, הפניקס, מגדל, מור, מיטב, ), בו הוכרה הנכות/מוגבלות של הילד לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה החדשה – במקרה כזה, שהוא שונה מהותית מהנושא בו אנו עוסקים במאמר זה, מתקיים חיתום רפואי מקדים, ויש כמובן עלות ביטוחית נוספת לנושא שתבוא על חשבון החסכון בקרן הפנסיה באם תאשר קרן הפנסיה החדשה את קבלתו של הבן.

4. קיום מוצרים פנסיוניים נוספים – כגון ביטוח מנהלים או קופת גמל – במוצרים הללו אין ביטוח שארים מובנה, אלא, אם בכלל, סכום ביטוח למקרה מוות אשר מנותב לפי הוראות צוואה או מוטבים, כך שכאן אין את הבעיה שנפתרה לעמיתי קרן פנסיה חדשה, ועם זאת יש לזכור כי בתשלום סכום הביטוח לאותו ילד, יסיים היצרן הפנסיוני את חבותו החוקית, ומרגע זה ההתנהלות של הילד תקבע איך יסתדר כלכלית, אם בכלל, בהמשך חייו.

5. ייעוץ מקצועי ע"י בעל רישיון פנסיוני – עקב מורכבות הסוגיה הזאת, גם מעבר לדרישות החוק והסדרת התקנות כאמור, הכרחי להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני לפני פתיחת תוכנית פנסיונית או ניודה ליצרן פנסיוני, בדגש על קרן פנסיה חדשה, במיוחד עם המידע שקיבלת כקורא כעת – אם אין לך ילד כזה בכלל, בהקשר מוצר פנסיוני מתאים במקרה שיהיה כזה בעתיד, או אם יש לך ילד כזה כעת במועד ההצטרפות בפרט, לבחינת האפשרות המיטבית לדאוג לו כלכלית במקרה פטירה חו"ח.

לסיכום, ובהמשך לציטוט המופיע בתחילת המאמר, ההנחיה החדשה של רשות שוק ההון בנושא "בן עם מוגבלות" מסדירה פרשנות לא נכונה של חלק מקרנות הפנסיה החדשות שהתבצעה עד היום, כך שמעתה לא תפגענה זכויותיהם במקרה מעבר של ההורה העמית בין קרנות פנסיה חדשות, ועם זאת, היא שמה שוב את הדגש על המחשבה המתחייבת לנושא מראש בעת הצטרפות למוצר פנסיוני, והייעוץ הנדרש, במחשבה עתידית על קיום מצב שכזה – ועוד יותר כאשר במועד ההצטרפות כבר יש ילד העונה, ולו לכאורה, לקריטריונים של "בן עם מוגבלות". 

הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד , ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.