קופות גמל - הרשימה החדשה של מסלולי ההשקעה בקופות הגמל 

זו הרשימה - רשות שוק ההון מפרסמת את רשימת מסלולי ההשקעה בקופות הגמל - הרשימה המלאה באשכולות השונים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
businessman-Image by Gerd Altmann from Pixabaybusinessman-Image by Gerd Altmann from Pixabay

21/04/2024 בעז קידררקע
ביום 20 בדצמבר 2022 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 שעניינו "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (להלן – החוזר). לצד פרסום החוזר, פורסמה רשימת מסלולי השקעה מעודכנת אשר משקפת את רשימת המסלולים אשר גוף מוסדי רשאי לנהל בהתאם להוראות החוזר, וכמו כן מפרטת את מדיניות ההשקעה התקנונית אשר נדרש ליישם בכל מסלול. 

בעקבות הערות שקיבלה רשות שוק ההון במהלך החודשים שחלפו ממועד פרסום החוזר לעניין רשימת מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה התקנונית שלהם, נערכו מספר שינויים ברשימה אשר עיקריהם מפורטים להלן:

תיקון הגדרת מסלול מקבלי קצבה קיימים
הגדרת מי שהמסלול מיועד לו הותאם למועד התחילה שנקבע בחוזר פנסיה 2017-3-1 שעניינו הוראות לניהול קרן חדשה.

הוספת מסלול השקעה "הלכה למקבלי קצבה קיימים"
בחלק מקרנות הפנסיה קיים מסלול "הלכה למקבלי קצבה קיימים". לאור כך שמדובר במסלול שמאגד אוכלוסייה מוגדרת וסגור להצטרפות, לא ניתן למזג את המסלול האמור למסלול "מקבלי קצבה קיימים" או למסלול "הלכה למקבלי קצבה". על כן, נוסף לרשימה מסלול "הלכה למקבלי קצבה קיימים".

ביטול מסלול "מתמחה גמיש"
לאור כוונת הרשות לבחון במישור הרוחבי את סוגיית המסלול הכללי (שסגור למצטרפים חדשים בקופות גמל לקצבה), והואיל ומסלול "מתמחה גמיש" הוא בעל מאפייני מדיניות השקעה זהים למסלול הכללי, הוחלט בשלב זה להסיר את המסלול "מתמחה גמיש" מרשימת מסלולי ההשקעה עד לסיום הבחינה כאמור וקבלת החלטה סופית בנושא.

מסלול "אשראי ואג"ח"
עודכן נוסח מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול:
א. על מנת למנוע פרשנויות שונות, נוספה הבהרה כי נכסי המסלול יהיו חשופים לפיקדונות, וניירות ערך שהונפקו גם על ידי ממשלות ולא רק תאגידים. 
ב. לצורך קביעת קריטריון אחיד וברור, נוספה הבהרה כי השקעה בקרנות השקעה המתמחות בחוב תתאפשר רק בקרנות שבהתאם למדיניות ההשקעה שלהן שיעור החשיפה לחוב לא יפחת מ 75%. עם זאת, על מנת לאפשר לגופים המוסדיים להיערך למגבלת ההשקעה כאמור, היא תחול רק על השקעות בקרנות שמתמחות בחוב שיבוצעו החל מיום 1 ביולי 2024, יום כניסת רשימת המסלולים לתוקף.

הוספת מסלולים משולבי אג"ח ומניות – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
לאור פניות שהתקבלו ברשות, בחנה הרשות את הצורך ביצירת הבחנה בין מסלולי השקעה המתמחים באג"ח לבין מסלולי השקעה המתמחים באג"ח עם חשיפה מוגבלת למניות. לאחר הבחינה שנעשתה, מוצע לאפשר לגופים המוסדיים להרחיב את היצע מסלולי ההשקעה במוצרי החיסכון שהכספים בהם אינם מחויבים להשתלם כקצבה (בקרן השתלמות, קופת גמל להשקעה ופוליסת ביטוח חיים שאינן קופות ביטוח), מסלולים המתמחים באג"ח עם חשיפה מוגבלת למניות: מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מסלול סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ומסלול עוקב מדדים – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות). 

יובהר, כי בהתאם לחוזר, דירקטוריון של גוף מוסדי אשר יבחר להקים מסלול כאמור, יידרש לאשר כי מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול השקעה מתמחה אחר באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין, ובכלל זה מסלול אשראי ואג"ח, ולנמק את החלטתו.

מסלולים עוקבי מדדים
עודכן נוסח מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלולים כך שאת יתרת הנכסים, שאינם עוקבי מדדים, ניתן יהיה להשקיע גם במק"מ, בקרנות כספיות, באג"ח של מדינת ישראל שמועד פרעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובאג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת.

ברשימת המסלולים נקבע כי הם יעקבו לכל הפחות אחר שלושה מדדים (למעט מסלול עוקב מדד S&P 500). על מנת להימנע ממצב שהמסלול עוקב באופן מובהק רק אחר חלק מהמדדים שנבחרו ועוקב בצורה זניחה אחר אחרים נקבע כי כל אחד משלושת המדדים המרכזיים שבמסלול, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהווה לפחות 10% ולא יעלה על 50% מהחשיפה הכוללת וזאת בכדי ליצור חשיפה מגוונת למדדי ההשקעה.

בהקשר זה נציין כי המטרה ביצירת גיוון בין מדדי ההשקעה היא להימנע ממצב שבו מרבית החשיפה למדדים הינה למדדים דומים. מדדים ייחשבו לדומים אם שווי נכסי הבסיס במדד מסוים חופפים בשיעור של 60% לשווי נכסי הבסיס הקיימים במדד אחר שבמסלול.

מסלול סביבתי
עקב טעות סופר, הושמט חלק מהנוסח של מדיניות ההשקעה התקנונית. התיקון משלים את הנוסח שהושמט ומשווה אותו למסלולים הרלוונטיים האחרים ברשימה (במודגש):
"נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים ממועד הפקדתם, לצורך טיפול בביטחונות בגין נגזרים, הפקדות, משיכות והעברות כספים, יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים..."רשימת מסלולי השקעה - תיקון 
 
הוראות 
לפני שם כל מסלול תתווסף "תחילית", שהיא אחד מאלה:
א. בקופת גמל שאינה קופת ביטוח – שם קופת הגמל או שם קצר של קופת הגמל, לפי העניין, כפי שנקבע במערכות המקוונות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הרשות");
ב. בקופת ביטוח או בפוליסה שאינה קופת ביטוח – שם חברת הביטוח או שם קצר של חברת הביטוח, לפי העניין, כפי שנקבע במערכות המקוונות של הרשות.

מקרא 
"קג" - קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים.
"קפ" - קרן פנסיה.
"קב" - קופת ביטוח. 
"קה" - קרן השתלמות.
"קש" - קופת גמל להשקעה.
"פפ" - פוליסת פרט (פוליסה שאינה קופת ביטוח).תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה / איור AI פאנדר

תחזית קרנות השתלמות, גמל ופנסיה - לפחות החיסכון נותן תשואה חיובית - מאי 24 בגמל

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה 
02/06/2024