תשלום גמול לדירקטור שאינו דירקטור חיצוני בחברה המנהלת קופות גמל ענפיות בלבד 

עמדת ממונה, לאחר פניות מצד חברות מנהלות של קופות גמל ענפיות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר

02/11/2021 רשות שוק ההון

כללי

לאחרונה הגיעו לפתחו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") פניות מצד חברות מנהלות של קופות גמל ענפיות (כהגדרתן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות קופ"ג ענפיות")) בבקשה לשינוי תקנון באופן שיתאפשר תשלום גמול לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצונים. 

עמדה זו מציגה את מדיניותו של הממונה לעניין התנאים שבהתקיימם רשאית חברה מנהלת של קופת גמל ענפית (להלן: "חברה מנהלת ענפית") לשלם גמול לדירקטורים כאמור. 

רקע

קופת גמל ענפית היא קופה שמתקיימים בה שלושה תנאים – ההצטרפות אליה מוגבלת לציבור מסוים בלבד, החברה המנהלת אותה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח (ועל כן, דמי הניהול שהקופה גובה הם על בסיס הוצאות בפועל), ומחצית לפחות מן הדירקטורים בה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג שלהם.  

בשל מאפייניהן הייחודיים של חברות מנהלות ענפיות, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: חוק קופות גמל") ובתקנות קופ"ג ענפיות נקבעו לגביהן הוראות ייחודיות, אשר מקלות עליהן לעומת הוראות הקבועות ברגולציה ביחס לחברות מנהלות אחרות. כך בין היתר, על פי תקנת משנה 3(2) לתקנות קופ"ג ענפיות רק מחצית מחברי דירקטוריון חברה מנהלת ענפית נדרשים לעמוד בתנאי הכשירות שמפורטים בתקנה, וזאת להבדיל מחברי דירקטוריון בגוף מוסדי שאינו קופת גמל ענפית, אשר נדרשים כולם לעמוד בתנאי הכשירות המחמירים אשר נקבעו בהוראות הממונה.  תכליתן של הוראות אלה הייתה, בין היתר, לאפשר מינוי דירקטורים מקרב חברי הארגון היציג, שאינם עומדים בתנאי הכשירות כאמור, לשם פיקוח על כספי העמיתים. 

במצב העניינים כיום, הסדרי התגמול עבור דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בחברות מנהלות ענפיות נקבעים בעיקר בהתאם למבנה הבעלות. כך למשל, בחברות מנהלות ענפיות שנשלטות במשותף על ידי המדינה והארגון היציג (להלן: "חברות ממשלתיות"), הסדרי התגמול עבור דירקטורים מקרב הציבור, נקבעים לפי תקנות מכוח חוק החברות הממשלתיות. עם זאת, דירקטורים שהם גם עובדי מדינה המכהנים כדירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות, אינם מקבלים גמול בגין כהונתם, וזאת מכוח הוראות התקשי"ר בשל היותם עובדי מדינה המקבלים שכר, ואשר, למעשה, מינויים כדירקטורים בחברות מתבצע כחלק מתפקידם. גם דירקטורים מטעם הארגון היציג המכהנים כדירקטורים מכוח תפקידם, לרוב אינם מקבלים גמול נוסף על כהונתם כדירקטורים בחברה מנהלת ענפית, מכוח הוראות תקנוני החברות המנהלות ומסמכי מדיניות תגמול שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

לגבי חברות מנהלות שאינן ממשלתיות, כלומר חברות שנשלטות בידי הארגון היציג ו/או העמיתים, לא נקבעו הוראות בחקיקה או רגולציה אחרת בעניין גמול דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים. על פי מסמכי ההתאגדות של רוב החברות מסוג זה ומסמכי מדיניות התגמול, לא ניתן לשלם כיום גמול לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים.

עמדת הממונה באשר להענקת גמול לדירקטורים שאינם חיצוניים בחברה מנהלת ענפית

מתן גמול לדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים בחברה מנהלת ענפית, מעלה שיקולים לכאן ולכאן. מחד, מהלך כאמור צפוי להקל על חברות מנהלות ענפיות לאתר ולמנות דירקטורים מקצועיים, אשר יוכלו לשפר את הממשל התאגידי והפיקוח המקצועי הנהוג באותן חברות. מנגד, מתן גמול כאמור צפוי להעלות את דמי הניהול לעמיתים, שנקבעים כאמור על בסיס הוצאות בפועל. 

על כן, במטרה להעלות את רמת המקצועיות של הדירקטורים בחברות המנהלות לטובת עמיתי קופות הגמל, תוך התמודדות עם החשש להעלאה לא מידתית של דמי הניהול, לעמדת הממונה, חברה מנהלת ענפית רשאית להעניק גמול לדירקטור שאינו חיצוני בהתקיים כל התנאים הבאים:

הדירקטור הוא בעל כשירות מקצועית כמפורט בתקנת משנה 3(2) לתקנות קופ"ג ענפיות; תנאי זה עולה בקנה אחד עם השיקולים שבבסיס עמדת הממונה לעניין "מדיניות להרחבת פעילותן של חברות המנהלות קופות גמל ענפיות בלבד" שפורסמה בתאריך 24 למאי 2021, במסגרתה נקבע שאחד מתנאי הסף להרחבת פעילות של חברה מנהלת ענפית הוא כי לפחות שני שלישים מחברי הדירקטוריון יעמדו בתנאי הכשירות הקבועים בתקנת משנה 3(2) לתקנות קופ"ג ענפיות. זאת, מתוך כוונה להביא לשיפור בממשל התאגידי בחברות מנהלות ענפיות.

סכום הגמול לדירקטור שהוא בעל כשירות מקצועית בהתאם לתקנה 3(2) לתקנות קופ"ג ענפיות, אך אינו עומד בתנאי הכשירות למינוי וכהונה כדירקטור, לפי סעיף 13 לפרק 2 בחלק 1 של שער 5 בחוזר המאוחד, שעניינו "דירקטוריון גוף מוסדי" (להלן: "פרק הדירקטוריון"), יוגבל לסכום הקבוע בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ"ד-1994 (להלן: "תקנות החברות הממשלתיות"). תנאי זה נקבע לנוכח אופיין של חברות מנהלות ענפיות, שהן מוסדות ללא כוונת רווח, ובשים לב לכך שדמי הניהול שמשלמים העמיתים החוסכים בקופות המנהלות על ידן הם על בסיס הוצאות בפועל. לכן, ראוי שסכום הגמול יהיה סביר. יחד עם זאת, בנסיבות בהן עומד הדירקטור בתנאי הכשירות המקצועית שעוגנו בפרק הדירקטוריון, לא תחול המגבלה כאמור, וסכום הגמול שישולם לו לא יוכפף לגמול הקבוע בתקנות החברות הממשלתיות אלא למדיניות התגמול שתיקבע על ידי החברה המנהלת. זאת, בכדי לעודד חברות מנהלות ענפיות, ולהקל עליהן, לגייס ולשמר דירקטורים שרמתם המקצועית תואמת לנדרש מדירקטורים בגופים מוסדיים אחרים.

הגמול אינו סותר את תקנון החברה המנהלת הענפית, או – במידה שנדרש - תיקון תקנון כאמור אושר על ידי האורגנים הרלוונטיים ועל ידי הממונה כמפורט להלן.

שינוי תקנון חברה מנהלת ענפית לשם יישום עמדת הממונה 

על רקע האמור, במקרים בהם חברה מנהלת ענפית תבחר לעגן את האפשרות להעניק גמול כאמור בתקנונה, ובהתאם לסמכויות הממונה להעניק רישיונות לחברות מנהלות לפי סעיפים 6-4 לחוק הפיקוח על קופות גמל ולאישור קופות גמל לפי סעיף 13 לחוק האמור, הממונה ישקול לאשר תקנון בו נקבע כי חברה מנהלת ענפית תוכל לשלם גמול לדירקטור שאינו חיצוני, ובלבד שייקבעו בתקנון החברה המנהלת, לכל הפחות, התנאים הבאים לגבי תשלום גמול כאמור:

הדירקטור עומד בתנאי הכשירות הקבועים בהוראות תקנת משנה 3(2) לתקנות קופ"ג ענפיות וסכום הגמול שניתן לו לא יעלה על הסכום הקבוע בתקנות החברות הממשלתיות, לפי סיווג החברה כמפורט להלן:

חברה מנהלת ענפית ממשלתית – לפי רמת סיווג החברה שפרסמה רשות החברות הממשלתיות.

חברה מנהלת ענפית שאינה ממשלתית – לפי רמת סיווג 5.

הדירקטור עומד בתנאי הכשירות המקצועית שעוגנו בסעיף 13 לפרק 2 בחלק 1 של שער 5 בפרק הדירקטוריון, והגמול שניתן לו עומד בהוראות מדיניות התגמול שאישרה החברה.

חברה מנהלת ענפית שמשלמת גמול לדירקטור שאינו חיצוני במועד פרסום העמדה

חברה מנהלת ענפית שמשלמת גמול לדירקטור שאינו חיצוני במועד פרסום העמדה רשאית להמשיך ולשלם לדירקטור שאינו חיצוני גמול שאינו עומד בתנאים שמפורטים בסעיף 4 לעיל, ככל שדירקטור כאמור מקבל גמול נכון למועד פרסום עמדה זו, וזאת עד לסיום כהונתו כדירקטור בחברה.