קרן הסיוע לחיילי מילואים 

לינק להגשת בקשה לזכאים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
aircraft Image by WikiImages from Pixabayaircraft Image by WikiImages from Pixabay

07/12/2023 אלי אופיר

קרן הסיוע

כל המידע על מענקי קרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל

שירתת במילואים במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'?

נפגעת כספית כתוצאה מאי שהייתך בבית?

חדש! ניתן להגיש בקשה לקרן הסיוע עבור החזר כספי!

 

ללא הגבלה על סכום הגשת הבקשה, ללא הגבלה לסיבת הפניה.
הפניות יישקלו וייבדקו על ידי ועדה מקצועית למענך.

להגשת בקשה לחץ כאן

מענים שניתנו עד כה

 • 1

  מענק הוצאות אישיות:

   

  מענק בגובה 1,100 ש"ח סה״כ, עבור השתתפות בהוצאות אישיות (כגון רכישת ציוד ראשוני) במהלך השירות בצו 8, למי ששירת 8 ימים ומעלה במסגרת צו 8 'חרבות ברזל'.

  המענק שולם בתאריך - 10.11.2023. 

 • 2

  מענק משפחה:

   

  מענק בגובה 2,000 ש"ח סה״כ (כגון בייביסיטר, כלכלת הבית), למי ששירת 8 ימים ומעלה במסגרת צו 8 ״חרבות ברזל״, ולו ילד עד גיל 14.

  המענק שולם בתאריך - 10.11.2023.

  (2,000 ש"ח למשרת מילואים ללא תלות במספר הילדים).

הגדרות

 •  

  משרת מילואים זכאי - משרת מילואים שגויס בתקופת מלחמת 'חרבות ברזל' בצו 8, מיום 07.10.2023.

 •  

  סטודנט - כל מי שהיה סטודנט מיום תחילת מלחמת 'חרבות ברזל' וגויס במסגרת צו 8, או למד לימודי תעודה ואשר נפגע כתוצאה מהתייצבותו.

 •  

  עצמאי - כל מי שרשום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי בתקופת מלחמת ״חרבות ברזל״ וגויס במסגרת צו 8.

 •  

  תקופת מילואים מזכה - שירות מילואים של משרת מילואים זכאי, שנמשך שמונה ימים לפחות; ויום אחד עבור מי שנפגע עקב ביטול טיסה או חופשה.

מטרת הקרן

הקרן להוקרה, סיוע ותגמול תטפל ותעניק סיוע למשרתי מילואים ששירתו במלחמת 'חרבות ברזל' החל מיום 07.10.2023, בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם ולבני משפחתם עקב השתתפותם בלחימה או עקב קריאתם לשירות מילואים בהתראה קצרה.

הקרן תופעל החל מ-15.11.2023 למשך חצי שנה.

אוכלוסיה במיקוד

הקרן להוקרה, סיוע ותגמול תטפל ותעניק סיוע למשרתי מילואים ששירתו במלחמת 'חרבות ברזל' החל מיום 07.10.2023, בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם ולבני משפחתם עקב השתתפותם בלחימה או עקב קריאתם לשירות מילואים בהתראה קצרה.

הקרן תופעל החל מ-15.11.2023 למשך חצי שנה.

פירוט המידע לאוכלוסיות הזכאיות

אוכלוסיית משרתי מילואים שמרכז חייהם לא בישראל

אם הנך משרת מילואים אשר מועסק בחו"ל ואינו מבוטח בביטוח הלאומי, אשר שכרך נפגע במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״, עליך להציג 3 תלושי משכורת אחרונים (ברצף, טרום המלחמה) רצוי באנגלית או בעברית וכל אישור אשר עשוי לתמוך בבקשה לסיוע, וכן אישורים .תומכים אשר מעידים על גובה הנזק והפעולות שנעשו על מנת למזער את הנזק וכל טופס שיידרש.

סכום פיצוי מקסימלי יומי וחודשי כקבוע בחוק הביטוח הלאומי.

בקשה לפיצוי בגין ביטול חופשות וטיסות

אם הנך משרת מילואים אשר נפגע ונדרשת לבטל/לדחות טיסות או חופשות בארץ או בחו״ל.

הקרן תפצה משרת מילואים שהתייצב בצו 8 ונפגע כספית כתוצאה

מהצורך בטיסות כמפורט:

משרתי מילואים שרכשו כרטיס טיסה לשם הגעה לארץ וגויסו בצו 8 (במידה ולא נקרא בקריאה בצו 8 ולא נפתח שמ"פ, יעלה לוועדת חריגים).

משרתי מילואים שרכשו כרטיס טיסה ו/או חופשה שבוטלה ובתנאי שנרכשו טרום קריאתו בצו 8.

משרתי מילואים שאינם תושבי הארץ ורכשו כרטיס טיסה לשם הגעה לארץ וגויסו בצו 8.

עליך להציג אישור לאי קבלת פיצוי / פיצוי חלקי / זיכוי, בגין ביטול החופשה והפסדים נוספים הקשורים בחופשה (צירוף מייל מחברת התעופה / המלון ייחשבו כהוכחה מספקת וכן אישור לאי פיצוי מביטוח הנסיעות).

פיצוי מקסימלי של עד 5,000 ש"ח. ככלל שיידרש פיצוי גבוה מכך יידון בוועדת חריגים.

אוכלוסיית בעלי המשפחות

אם הנך משרת מילואים בעל משפחה ונקלעת לקשיים כלכליים שנובעים מהתייצבות לקריאה צו 8 ״חרבות ברזל״, ניתן לפנות בהתאם לערוצים הבאים:

 •  

  בעלי מקצוע

  החזר חד פעמי על בעלי מקצוע בתקלות בית שוטפות בגובה עד 500 ש"ח למשק בית.
  אובדן הכנסה:

  במידה ובן/ת זוג/תך נפגע באובדן הכנסה כתוצאה משירות המילואים בצו 8 ״חרבות ברזל״, יש להציג תלושי שכר שלושה חודשים אחורה וכל מסמך המעיד על קשיים כלכליים אשר נבעו ו/או החמירו כתוצאה מהתייצבות לשירות המילואים בצו 8 ״חרבות ברזל״.

  הקריטריונים לבחינת הבקשות לסיוע במסגרת סעיף זה יכללו, בין היתר,  בני או בנות זוג של משרתי מילואים שהכנסתם נפגעה כתוצאה משירות המילואים של בן/בת זוגם ושלהם לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד התשמ״ח-1988, וכן בני ובנות זוג לשעבר השותפים לגידול הילדים עם משרת המילואים.

  פיצוי מקסימלי עד 10,000 ש"ח.

   

 •  

  בני זוג במאמץ המלחמתי

  ככל ושני בני הזוג משרתים במילואים או בכוחות הביטחון או בריתוק משקי, ניתן יהיה לתבוע פיצוי גם על אובדן ההכנסה של קרוב משפחה אחר, כולל בני/ות זוג לשעבר. וזאת במידה ולבני הזוג לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד. או במקרה של הורים יחידניים שיש להם לפחות ילד אחד עד גיל 14 או בעל צרכים מיוחדים. פיצוי מקסימלי עד 10,000 ש"ח.

לבקשה לסיוע / פיצוי בגין הוצאות ציוד אישי

אם הנך משרת מילואים אשר כתוצאה משירותך בצו 8 נדרשת להוצאות אישיות חריגות מעבר לתשלום של מענק הוצאות אישיות (1,100 ש"ח) ששולם לך ונובעות באופן ישיר מקריאתך בצו 8 כתוצאה מהוצאה על ציוד אישי יש לצרף חשבונית וחתימת מפקד בדרגת סא"ל.

פיצוי זה הינו פיצוי חריג ורק למקרים אשר יבחנו באופן פרטני למול צורך ממשי.

פיצוי מקסימלי של עד 500 ש"ח.

אוכלוסיית הסטודנטים

אם הנך סטודנט / לומד לימודי תעודה אשר נפגע במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״, וכתוצאה מכך אתה נדרש בסיוע בגין קורס חוזר, תשלום שיעורים פרטיים.

עליך להציג אישור רשמי ממוסד הלימודים המעיד כי הינך לומד במוסד לימודים בשנת תשפ"ד, תוך ציון מועד התחילה ומועד הסיום של שנת הלימודים הנ"ל, כפי שהיו בפועל או כפי שעתידים לפי העניין; הצגת חשבונית המבהירה את גובה הנזק אשר נגרם כתוצאה משירות המילואים בצו 8.

נושא הסטודנטים יטופל ויבחן עם פתיחת שנת הלימודים/קורס או לימודי תעודה.

גובה הפיצוי המקסימלי למול הוכחת הנזק יעמוד על:

 • 1

  משרת מילואים שביצע שמ"פ בצו 8 בין 5-10 ימים

   

   פיצוי מקסימלי עד 500 ש"ח.

 • 2

  משרת מילואים שביצע שמ"פ בצו 8 בין 11-20 ימים

   

  פיצוי מקסימלי עד 1,000 ש"ח.

 • 3

  משרת מילואים שביצע שמ"פ בצו 8 21 ומעלה ימים

   

   פיצוי מקסימלי עד 2,000 ש"ח.

ככלל שיידרש פיצוי גבוה מכך יידון בוועדת חריגים.

עצמאים ובעלי חברות

מועד תחילת הגשת הבקשות הינו בהתאמה לפתיחת קרן הסיוע הממשלתית (הודעה בדבר תחילת הגשת בקשות תפורסם בהמשך).

אם הנך עצמאי אשר נפגע באופן ישיר משירותך במילואים במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״,  תוכל לפנות לקרן הפיצוי לאחר מיצוי זכויותך מול קרן הפיצוי של רשות המיסים.

להגשת הבקשה, אנא צרפו את המסמכים הבאים:

לבקשה יצורפו אישורי קבלת תגמול מביטוח לאומי, אישור הפיצוי שהתקבל מרשות המיסים וכל אישור אשר עשוי לתמוך בבקשה לסיוע.

בטרם הגשת הבקשה לקרן, עליך לדווח למע״מ את כל הדיווחים התקופתיים שהיה חייב בהגשתם בגין התקופה שבין ה-07.10.2023 לבין יום הגשת הבקשה.

פיצוי מקסימלי עד 40,000 ש"ח סה״כ. ככלל שיידרש פיצוי גבוה מכך יידון בוועדת חריגים.

ועדת ערעור

משרת מילואים, אשר בקשתו נשללה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים, בהתייחס אם קיים מסמך אשר עשוי לתמוך או לאשר את טענותיו.

הוועדה תשקול את בקשת הערעור וכל בקשה תידון באופן פרטני ובהתאם להוכחת הנזק והפיצוי הנדרש והכל במגבלות התקציב שהוקצה לרשות הקרן ולסך כל התביעות שיובאו בפניה.

ועדת הערעורים תשקול בהחלטותיה את נסיבותיהם האישיות של משרתי המילואים הזכאים, ואת מכלול המענים אשר ניתנו למשרת המילואים.

ועדת הערעורים תתכנס אחת לשבוע.

דגשים נוספים

למען הסר ספק מובהר כי הסכומים הנקובים בתקנון הינם סכומים משוערים בלבד, והקרן שומרת לעצמה את הזכות להפחיתם במקרה שסך כל התביעות שיובאו בפניה וימצאו מוצדקות יעלה על סך המקורות שהועמד לרשותה.

לא יאושר ״כפל פיצויים" במסגרת קרן הפיצוי של רשות המיסים בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשפ"א-2021.

לא ניתן להגיש בקשת פיצוי פעמיים בשל אותו נזק ובמקרה שיתגלה על כך,

על משרת המילואים להשיב את הכסף.

הסיוע הכספי מהקרן מהווה הכנסה חייבת במס, ולכן מסכום גובה הפיצוי ינוכה מס במקור.

כל סכומי הקרן נתונים לשינויים בהתאם להתפתחות של הקרן.

דרכי תקשורת

פניה לקרן הינה באופן מקוון בלבד, החל מתאריך 15.11.2023.

קישור להגשת בקשה