זהירות: משבר קופת הגמל הגדול בהיסטוריה של ישראל מעמיק: ביה"מ פסק המשך הקפאת כספי החוסכים בסלייס 

ביה"מ המחוזי בתל אביב נענה לבקשתו של המנהל המורשה שמנתה רשות שוק ההון והאריך את צווי ההקפאה ב- 90 ימים נוספים. קיים סיכון למאות מיליוני שקלים של לקוחות פרטיים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכלאפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל

18/02/2024 דניאל דותן

בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב שהתקבלה בשבוע שעבר (שלישי) נקבע כי כספי החוסכים בסלייס יוקפאו ל- 90 ימים נוספים - לפחות עד מאי. 

ביקורת שערכה רשות שוק ההון בחברת סלייס גמל בע"מ עקב מספר רב של פניות ציבור שקיבלה שהתריעו על חשש לכשלים בחברה, בהתנהלות ובממשל התאגידי שלה, העלתה כי קיים קושי משמעותי לנהל את החברה בצורה שוטפת. אי לכך, מינתה רשות ההון את רו"ח אפי סנדרוב כמנהל מורשה לחברת סלייס החל מיום 26/12/2023, לצורך תיקון ליקויים והשבת החברה לפעילות סדירה, תוך שמירה על חסכונות העמיתים.

סך הכספים שהפקידו העמיתים לצורך השקעה בקרנות מסוג זה עומד על לפחות 700 מיליון ש"ח

הבדיקות והפעולות איפשרו למנהל המורשה לאתר ולגבש ממצאים ראשונים, מהם עולה כי נפלו פגמים מהותיים וחמורים בהתנהלות החברה בדגש לניהול קופות הגמל האישיות (IRA). התברר כי החברה השתמשה בכספים של עמיתים מסוימים שהופקדו בקופות הגמל בניהול אישי שנועדו להעברה להשקעה בנכסים שונים עבור אותם עמיתים, כאמצעי תשלום לעמיתים אחרים של קופות גמל בניהול אישי אשר ביצעו משיכה או ניוד, וזאת לפני שכספי העמיתים המושכים התקבלו מן הקרנות בהן השקיעו ואשר מהם היתה אמורה החברה לבצע את תשלומי המשיכות או הניוד.

בשלב הראשוני הוערך הסכום שניידו או הפקידו העמיתים המשקיעים ואשר שימש לתשלום לעמיתים המושכים (במקום לביצוע ההשקעות שבקשו לבצע) על סך של כ-80 מלש"ח.

עוד התברר כי עמיתי קופות גמל בניהול אישי ביצעו השקעה בקרנות חוץ אשר לפי פרשנותה המשפטית של רשות שוק ההון אינן מהוות אמצעי השקעה כשר בסוג קופות זה. לפי הערכה ראשונית של המנהל המורשה, סך הכספים שהפקידו העמיתים לצורך השקעה בקרנות מסוג זה עומד על לפחות 700 מיליון ש"ח.  

ב-24 בינואר הגיש סנדרוב לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להאריך את צו ההקפאה הזמני שניתן לסלייס בסוף דצמבר, עד לגיבוש הסדר אשר יקבע, בין היתר, את חלוקת כספי החוסכים שהועברו לחברה תחת ההנחה כי חלקו חסר.
בשבוע שעבר כאמור, התקבלה בבית המשפט המחוזי החלטה להאריך את צו ההקפאה ב-90 ימים נוספים.  משמעות הדברים היא שעמיתים אינם יכולים למשוך כספים מחשבונות קופות הגמל (למעט בקשות משיכה אשר עומדות בקריטריונים שאושרו ע"י המנהל המורשה ועודכנו בתאריך 5 פברואר 2024) או לנייד כספים לקופות אחרות ובין מסלולים עד למועד הנ"ל.

קריטריונים לשחרור כספי עמיתים בנסיבות מיוחדות

בהמשך להחלטת בית המשפט, להלן רשימת הקריטריונים לשחרור (משיכה) כספי עמיתים מקופות הגמל שבניהול חברת סלייס, בנסיבות מיוחדות ובכפוף להוראות כל דין. 

בשלב זה ועד להחלטה אחרת, ישוחררו הכספים הבאים, ובהתאם לכללים המפורטים בהמשך מסמך זה:

קופות הגמל המסלוליות: קופת גמל לחיסכון, קופת גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד, קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות.

קופות גמל בניהול אישי המנוהלות בחשבון בנק (חשבון "קסטודי") אישי לכל לקוח ומתוך יתרת המזומן בחשבון זה בלבד.

לא תותר משיכה של מעל 85% מהכספים בקופה, לפני ניכוי מס. ככל שמשיכת הכספים כפופה לתשלום מס, הסכום שישולם לעמית ישולם לאחר ניכוי המס.

בכל שלב וביחס לכל בקשה יישמר למנהל המורשה שיקול הדעת ביחס לאישור הבקשה ושיעור משיכת הכספים, בהתחשב בנזילות הקופה, ממצאים עובדתיים שיתגלו, והשלכות שחרור הכספים על האינטרסים והזכויות של כלל עמיתי הקופה.

ניתן להגיש בקשה לשחרור כספים במקרים הבאים:

צורך מיידי וחיוני בכספים לצורך קיום התחייבויות משפטיות תקפות או למימון לצרכי חיים בסיסיים עקב מצב כלכלי קשה: מקרה שבו עמית זקוק לכספים לצורך קיום התחייבויות משפטיות שנכרתו קודם ליום 26.12.2023 או לצרכי חיים בסיסיים אשר אי קיומם עשוי להסב לעמית נזק גדול. בכלל זאת ניתן למנות התחייבות תקפה לרכישת דירה, התחייבות תקפה למימון הוצאות חתונה, תשלום מזונות וכיוצא באלה. סכום המשיכה המותר: עד 85% מהכספים בקופה ולא יותר מגובה ההתחייבות המשפטית.

מצב כלכלי קשה יוגדר כניצול של מעל 90% ממסגרת אשראי מאושרת בבנק וללא מקורות כספיים אחרים. סכום המשיכה המותר: עד 30,000 ש"ח ולא יותר מ – 85% מהכספים בקופה.

צורך מידי וחיוני בכספים לצורך מימון טיפול רפואי - נועד למקרים שבו העמית (או בן משפחה מקרבה ראשונה) זקוק לכספים לצורך מימון טיפול רפואי אחר, ואין לו מקור אחר למימון הטיפול. סכום המשיכה המותר: עד 85% מהכספים בקופה ולא יותר מגובה עלות הטיפול הרפואי.

צורך בכספים למימון הוצאות קבורה – מקרה בו עמית זקוק לכספים לצורך מימון הוצאות קבורה של בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה, ואין באפשרותו לממן את הוצאות הקבורה ממקורות אחרים. סכום המשיכה המותר: עד 85% מהכספים בקופה ולא יותר מגובה עלות הוצאות הקבורה.

(פירוט נוסף ואופן הגשת הבקשה לשחרור כספים ניתן למצוא באתר סלייס).

על מנת להשיב את החברה לפעילות סדירה, ולהעניק מענה מלא לכלל העמיתים, בוצעו בשבועות האחרונים פעולות רבות, ביניהן, מינוי בעלי תפקידים ויועצים מומחים לחברה, מינוי ועדת השקעות חדשה לחברה אשר תנהל את ההשקעות בקרנות המסלוליות - ליו"ר הוועדה מונה פרופ' דן עמירם, דיקאן הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב ובעל ניסיון עשיר בגופים שונים בשוק ההון, מינוי מנהלת כספים ראשית (CFO) חדשה - הגב' אפרת ריינהרדט, בעלת ניסיון של כ- 16 שנים בניהול כספים בשוק ההון ובחברות עסקיות, מינוי רואה חשבון-מבקר חדש - משרד "ארנסט אנד יאנג" (EY), מינוי יועץ משפטי חיצוני, וכן פעילות אינטנסיבית למיפוי הליקויים, תיקונם והשבת החברה לפעילות סדירה בסטנדרט הנדרש.