רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, מסדירה את מעמדם של הורים לילדים עם מוגבלות בקרנות הפנסיה גם במקרה של ניוד כספים 

לאחר פעילות של מספר חודשים בעקבות פניות שהתקבלו בנושא

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik

15/09/2023 רשות שוק ההון

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסם טיוטת הבהרה לפיה בעת ניוד עמית בקרן פנסיה חדשה לקרן פנסיה חדשה אחרת, יישמר הרצף הביטוחי הקיים עבורו לעניין בן עם מוגבלות.

בחודשים האחרונים, בעקבות פניות שונות שנתקבלו בנושא, ערכה רשות שוק ההון בדיקה של ההשלכות הפוטנציאליות של שמירת הרצף הביטוחי לבן עם מוגבלות במקרה של ניוד בין קרנות פנסיה חדשות על עלות הכיסוי הביטוחי בו יישאו כלל העמיתים בקרן. ממצאי הבדיקה של רשות שוק ההון העלו כי שמירת הכיסוי הביטוחי לבן עם מוגבלות כרוכה בהתאמה של עלות הכיסוי הביטוחי לשארים. בהתאם לניתוח שערכה הרשות, עמדתה היא שאחת מהתכליות של הוראות הרגולציה המסדירות את הליך ניוד החיסכון הפנסיוני בין גופים שונים היא הסרה של חסמי מעבר בין המוצרים השונים. מטרת הסרת חסמי המעבר היא להגביר את התחרותיות בשוק החיסכון הפנסיוני. לפיכך, לראיית הרשות, יש לאפשר שימור של הרצף הביטוחי הקיים לעמיתים בעת המעבר בין קרנות הפנסיה החדשות על מנת להבטיח את יכולתם של הורים לילדים עם מוגבלות לנייד את החיסכון הפנסיוני שלהם מגוף אחד למשנהו מבלי לחשוש לפגיעה בכיסוי הביטוחי הקיים עבורם בקרן הפנסיה.

בהתאם לכך, הרשות מפרסמת טיוטת הבהרה לכלל קרנות הפנסיה החדשות המורה להן לשמר את מעמדו של הבן עם המוגבלות בעת מעבר בין קרנות, בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בטיוטת ההבהרה.

ההוראות הקבועות בהבהרה יחולו על כלל העמיתים שלהם בן עם מוגבלות, לרבות עמיתים שכבר ניידו את כספם בין קרנות פנסיה חדשות טרם פרסום ההבהרה, והן צפויות לחול על כלל קרנות הפנסיה החדשות מיד עם פרסום הנוסח הסופי של ההבהרה.