מענה לפניה מקדמית בעניין שינוי מדיניות חשבונאית של הצגת תקבולי דיבידנד בדוחות  

על תזרימי המזומנים מפעילות השקעה לפעילות שוטפת

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo 144765194 Dividend Daniil Peshkov Dreamstime.comPhoto 144765194 Dividend Daniil Peshkov Dreamstime.com