בנק ישראל - הוראות מעבר לשנת 2023 

(הוראות הדיווח לציבור)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from Pixabay Image by Gerd Altmann from Pixabay

07/12/2023 בנק ישראל

מבוא

1. במסגרת חוזר זה נקבעו הוראות מעבר לשנת 2023.

2. לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים, ועם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, אני מתקן בזה את הוראות הדיווח לציבור, כמפורט להלן.

התיקונים להוראות הדיווח לציבור

3. במסגרת חוזר זה נוספו עמודים 690-23.1-23.12 , כמפורט בהוראה.

4. תאגיד בנקאי או סולק המתקשה ביישום הוראות המעבר יפנה למר עידו גליל, מנהל יחידת דיווח כספי, לקבלת הנחיות ספציפיות.

דברי הסבר

5. נוספו הוראות מעבר לשנת 2023 , כמפורט בהוראה.

6. במסגרת הוראות המעבר לשנת 2023 הושמטו הוראות מעבר שאינן רלבנטיות יותר, וכן שולבו הוראות

להמשך לחצו כאן


אינפלציה בארה״ב | Photo-Dabisik-Dreamstime.com

המדדים מוסיפים לעודד את המשקיעים – מדד נמוך מהצפי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
11/07/2024