יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 

(ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 368)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay

07/12/2023 בנק ישראל

מבוא

1. ביום 14 ביוני 2022 נכנס לתוקף חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב – 2021 (להלן - החוק), ובמסגרתו הוטלה על התאגידים הבנקאיים חובת מתן גישה למידע פיננסי, כאמור בסעיף 39 לחוק. סעיף 79 לחוק קבע מועדי תחילה שונים עבור חלק מסלי המידע וסוגי החשבונות, לגבי כל סוג של מקור מידע. באשר לבנקים, תאגידי עזר וסולקים, חובת הגישה חלה תחילה ביחס ללקוחות שהינם יחידים.

2. החל מסוף חודש ינואר 2023 חלה חובת מתן הגישה למידע פיננסי גם ביחס לחשבונות של תאגידים, שמחזור העסקים שלהם אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים בשנה, והוגדר בחשבון שהם מנהלים אצל מקור מידע, מורשה חתימה אחד בלבד (להלן - תאגידים קטנים). מקורות המידע, המפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים, נדרשים להנגיש את המידע בהתאם לסטנדרט שנקבע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 368 בנושא "יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל" (להלן - ההוראה).

3. לעניין לקוח מסוג תאגיד שאינו תאגיד קטן, מועד התחילה נקבע ליום 14 באפריל 2024 (ראו סעיפים 79 (ב)(1)(ג) ו- 79 (ב)(2)(ב) לחוק, וכן את צו שירות מידע פיננסי (דחיית יום התחילה של החוק לעניין מקור מידע שהוא בנק, תאגיד עזר או סולק לגבי סל ניירות ערך וחשבונות של תאגידים), התשפ"ג- 20231).

4. תיקון ההוראה כולל הן התאמות מעטות בסטנדרט הטכנולוגי, אשר יתמכו במתן גישה למידע פיננסי של לקוחות שהם תאגידים שאינם תאגידים קטנים. כמו כן, נערכו תיקונים בסטנדרט בתחום מתן הגישה לשירות ייזום תשלומים, כפי שיפורט להלן.

5. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, לאחר קיום התייעצות עם מאסדרי נותני שירות מידע פיננסי לפי סעיף 48 )א() 2 ( לחוק )לעניין אופן מתן הגישה( ובאישור הנגיד, אני קובע הוראה זו.

6. בהתאם להוראות סעיף 34 )ג() 4 ( לחוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב– 2021 , האסדרה לא לוותה בפרסום דוח אסדרה לפי החוק. זאת, מאחר שהאסדרה מבוססת על הסטנדרט של קבוצת ברלין אשר מהווה סטנדרט אירופאי. היינו, מדובר באסדרה המבוססת, בהתאמות הנדרשות על כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים המנחים את הפיקוח על הבנקים בתחום "הבנקאות הפתוחה".