אלטשולר שחם גמל ופנסיה - המניה עולה 5.4% בעקבות הדוחות 

הרווח הנקי גדל בכ-87% בהשוואה לשנת 2020 | בכוונת החברה לחלק דיבידינד נוסף בגין 2021 | המניה עדיין רחוקה 38% מהשיא

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, קרדיט: סם יצחקוביאיר לוינשטיין, קרדיט: סם יצחקוב

30/03/2022 עומר רגב

בכוונת החברה לחלק דיבידנד נוסף בגין שנת 2021 בסך של כ-150 מיליון ש"ח.

תוצאות הרבעון הרביעי כוללות לראשונה את הפעילות לאחר מיזוג פסגות והשלמת מכירת הנכסים לוואליו קפיטל והראל ביטוח.

הכנסות החברה בשנת 2021 צמחו בכ-58% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-1.4 מיליארד ש"ח. ההכנסות ברבעון 4 צמחו בכ-51% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-390 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון 4 צמח בכ-60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-71 מיליון ש"ח.

החברה הגדילה את נתח השוק שלה בשוק הפנסיה השנה בכ-42% למעל 5%.

לאחר תאריך המאזן אישרה אספת בעלי המניות את עסקת המיזוג אשר תאפשר לחברה הציבורית החדשה לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מסר: "אנו גאים לסכם רבעון נוסף של צמיחה בכל הפרמטרים, אשר כולל לראשונה את פעילות פסגות הממוזגת, לאחר השלמת מכירת חלק מהנכסים שנרכשו במסגרת העסקה. קרן הפנסיה המשיכה לצמוח גם ברבעון הרביעי, כאשר בכוונת החברה להמשיך להרחיב את פעילותה, כמנוע צמיחה משמעותי בשנים הקרובות. אנו מודיעים על כוונה לחלק דיבידנד משמעותי אשר מבטא בעיננו את המחויבות שלנו להשיא ערך לשותפינו, בעלי המניות. אני מאמין ביכולתנו להמשיך ולצמוח, תוך חיזוק מעמדנו התחרותי וניהול הנכסים שבידינו באופן המיטבי."

הכנסות החברה בשנת 2021 צמחו בכ-58% והסתכמו בכ-1,423.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-903.4 מיליון ש"ח אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה, בין היתר לאור עסקת פסגות, ומעלייה בסך ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה. ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ-51% והסתכמו בכ-389.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-257.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי המאוחד גדל בשנת 2021 בכ-87% והסתכם בכ-258.3 מיליון ש"ח לעומת כ-138.3 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי המאוחד גדל ברבעון בכ-60% והסתכם בכ-71.3 מיליון ש"ח לעומת כ-44.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף שנת 2021 עמד על 352,212 לעומת 316,815 בסוף רבעון קודם, גידול של כ-11% ולעומת 219,324 בסוף 2020, גידול של כ-61%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה המשיך לעלות ועמד נכון ליום 31 בדצמבר 2021 על 5.23% לעומת 3.67% אשתקד. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד בסוף 2021 על 8.42% לעומת 5.13% אשתקד. 

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של כ-17.42 מיליארד ש"ח בסוף 2020 לסך נכסים של כ-30.86 מיליארד ש"ח נכון לסוף 2021, גידול של כ-77.12%. 

עיקר הגידול נבע מהמשך צמיחה מואצת וגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מתשואות עודפות ביחס לשוק בטווח הארוך, פעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן, כתוצאה ישירה מחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי. בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה. 

נכסי הגמל של החברה גדלו בכ-45%, מסך של כ-147.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020 לכ-213.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2021. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-30.97% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 25.44% לסוף שנת 2020. 

ההון העצמי נכון ל-31 בדצמבר 2021 הסתכם בכ-551.5 מיליון ש"ח לעומת כ-283.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. דירקטוריון החברה צפוי לאשר חלוקת דיבידנד בסך של כ- 150 מיליון ש"ח כך שסך הדיבידנד בגין שנת 2021 צפוי להסתכם בכ-190 מיליון ש"ח.

לגרף אלטשולר שחם גמל לחצו כאן

191 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 101.19 מיליון באלטשולר שחם גמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלטשולר שחם גמל. לרשימה המלאה