הארכת נספח ב` 5 בהוראת ניהול בנקאי תקין 411  

בנק ישראל מודיע על הארכת תוקף נספח ב` 5 בהוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ל-31 בדצמבר 2024

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Olga-Sabarova-Dreamstime.comPhoto-Olga-Sabarova-Dreamstime.com

20/06/2024 בנק ישראל

מבוא

1. במסגרת חוזר 2770-06 מיום 31 בדצמבר 2023 נקבע כי ההקלה לעניין פתיחת חשבון בהסתמך על תעודת עולה עד 90 ימים מיום הנפקתה, שנקבעה כהוראת שעה בהוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" (נספח ב' 5) תוקפה יהיה עד ליום 30, ביוני 2024.

2. בהתאם לעדכון שהתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בנושא, עלה צורך להאריך את תוקף. הוראת השעה המעוגנת בנספח ב' 5 עד ליום 31 בדצמבר 2024.

3. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק האסדרה, התשפ"ב – 2021, וזאת משום שההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות, וזאת בהתאם לסעיף 34(ג)(2) לחוק האסדרה.

4. נוכח האמור, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תקנתי את הוראה 411, כך שבנספח ב' 5 במקום ״30 ביוני, 2024״ יבוא ״31 בדצמבר, 2024״.


אינפלציה בארה״ב | Photo-Dabisik-Dreamstime.com

המדדים מוסיפים לעודד את המשקיעים – מדד נמוך מהצפי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
11/07/2024