הוראת שעה" התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל"  

בנק ישראל מפרסם הוראות שעה לניהול בנקאי תקין - הוראה מספר 251

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Almir1968-Dreamstime.comPhoto-Almir1968-Dreamstime.com

20/06/2024 בנק ישראל

מבוא

1. נוכח מלחמת "חרבות ברזל" שהחלה ביום 7.10.2023, והשלכותיה על הכלכלה בישראל, ועל מנת לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם אתגרי המצב, הוצאה הוראת הניהול הבנקאי התקין שבנדון.

2. ההתאמות בהוראה שבנדון נועדו לאפשר לתאגידים הבנקאיים שהוראות הניהול הבנקאי הרלוונטיות חלות עליהם את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו, במטרה להקל על הלקוחות אשר נפגעו ממצב המלחמה. הוראת שעה זו מעודכנת מעת לעת בהתאם לצורך.

3. תיקון ההוראה לא לווה בפרסום דוח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב - 2021, לאור הפטור הקבוע בסעיף 34(ג)(5) לחוק שכן התיקון להוראה מאריך את תוקפה לתקופה שאינה עולה על שנה לגבי סעיפים מסוימים בהוראה.

4. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, הארכתי את תקופת תוקפה של הוראת הניהול הבנקאי התקין שבנדון כמפורט להלן, למעט הסעיפים בהוראה שלא מתקיימות לגביהן נסיבות המצדיקות הארכתם - סעיפים אלה יבוטלו.

אינפלציה בארה״ב | Photo-Dabisik-Dreamstime.com

המדדים מוסיפים לעודד את המשקיעים – מדד נמוך מהצפי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
11/07/2024