עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים  

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 345

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image-by-FreepikImage-by-Freepik

20/06/2024 בנק ישראל

מבוא

1. בהתאם לחוזר מספר 2747-06 בנושא עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים שפורסם בתאריך 12.6.2023, תחילתה של הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 345 (להלן - ההוראה) נקבע ליום 12.6.2025 . במענה לבקשת איגוד הבנקים, לפיה התאגידים הבנקאיים מתמודדים עם מחסור משמעותי במשאבים ועם האטה של תהליכים בעקבות מצב המלחמה השורר במדינה מאז חודש אוקטובר, הוחלט כי מועד התחילה יידחה ל- 12.6.2026.

2. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב- 2021, וזאת לאור הפטור הקבוע בסעיף 34(ג)(2), שכן מדובר במתן הקלה קצובה בזמן לגבי מועד ההיערכות הנדרש מהתאגידים הבנקאיים ליישום ההוראה ולכן ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות.

3. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 345 בנושא "עקרונות לניהול אפקטיבי של סיכונים פיננסיים שקשורים לאקלים" ודחיתי את מועד כניסתה לתוקף, כמפורט להלן.


אינפלציה בארה״ב | Photo-Dabisik-Dreamstime.com

המדדים מוסיפים לעודד את המשקיעים – מדד נמוך מהצפי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
11/07/2024