הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 

(הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 460 ו-425)

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay

24/05/2022 עומר רגב

מבוא

ההוראה פורסמה לראשונה ב-26.12.2021 וצפויה להיכנס לתוקף לכל המאוחר ב-1.1.2023. בעקבות סוגיות שעלו מהמערכת הבנקאית אגב העבודה על יישום ההוראה, נדרשו מספר עדכונים להנחיות שנקבעו בהוראה.

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי הוראה זו.

התיקונים להוראה

בסעיף 4 הוחרגו מתחולת ההוראה סוגי לקוחות העונים על הגדרות "עושה שוק" ו"זירת סוחר" ולקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות משמורת ניירות ערך.

דברי הסבר

לאור אופי הפעילות של לקוחות העונים על הגדרת "עושה שוק" לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד, 1994, לקוחות העונים על הגדרת "זירת סוחר" לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח, 1968, ולקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירותי משמרות ניירות ערך הוחלט להחריגם מתחולת ההוראה, ולא נדרש למסור להם מידע אודות נתוני תשואה ומידע תקופתי בפורמט הקבוע בהוראה.

עודכנה הדרישה בסעיף 5 בדבר הצגת מידת החשיפה באזור האישי ביחס ללקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות מהתאגיד הבנקאי, כך שהנתון יוצג אך ורק במידע התקופתי, כקבוע בסעיף 6(ב) להוראה. בנוסף הובהר כי התשואה תחושב לאחר ניכוי עמלות והוצאות צד שלישי אגב הפעילות בניירות ערך.

דברי הסבר

מידת החשיפה ללקוח הינו נתון אשר ניתן להסתפק בהצגתו ללקוח בתדירות רבעונית ואין צורך שיעודכן באופן יומי. על כן הוחלט שהנתון יוצג בדיווח התקופתי בלבד.

להמשך לחצו כאן